0

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POLLA DESIGN

 

§ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.      Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego pod adresem www.sklep.polladesign.pl.

2.      Właścicielem strony internetowej pod adresem www.sklep.polladesign.pl jest JANKO 1998r. Piotr Stępień z siedzibą w Bogacicy przy ulicy Szkolnej 8/3, NIP 751-162-10-08, REGON 161476901.

3.      Wszelkie transakcje dokonywane są między Klientem, a firmą JANKO 1998r. Piotr Stępień, pod którą podlega marka Polla Design.

4.      Sprzedaż towarów odbywa się za pośrednictwem sieci Internet.

5.      Firma prowadzi sprzedaż produktów metalowych gotowych, a także innych produktów widniejących w ofercie sklepu internetowego.

6.      Produkty objęte są okresem gwarancyjnym na farbę wynoszącym 24 miesiące.

7.      Niniejszy regulamin określa w szczególności:

 

a)      warunki i zasady składania zamówień drogą elektroniczną na produkty marki Polla Design;

b)      warunki składania reklamacji i zwrotów towarów;

c)      sposoby płatności za towary.

 

8.      Niniejszy regulamin zostaje udostępniony zgodnie z wymogami art. 8 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 z 2002 r., poz. 1204 z późn. zm.). Klient przed zawarciem transakcji powinien zapoznać się z postanowieniami regulaminu.

9.      W celu korzystania ze sklepu internetowego www.sklep.polladesign.pl niezbędny jest dostęp do Internetu.

10.  Złożenie zamówienia na produkt ze sklepu internetowego firmy JANKO 1998r. Piotr Stępień oznacza pełną akceptację niniejszego regulaminu.

11.  Strona korzysta z cookies.

 

 

 

§ II - WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 

1.      Celem korzystania ze sklepu internetowego jest zapoznanie się z ofertą firmy JANKO 1998r. Piotr Stępień oraz złożenie zamówienia na produkty widniejące w ofercie firmy.

2.      Przekazując swoje dane w ramach wysyłania zamówienia drogą mailową, Klient ma obowiązek podawania informacji prawdziwych. Klient nie może przekazywać treści niezgodnych z prawem, 
a w szczególności:

 

·         treści powszechnie uznanych za obraźliwe lub sprzeczne z dobrymi obyczajami,

·         treści zawierających informacje nieprawdziwe,

·         treści zawierających informację niechcianą (tzw. spam),

·         treści oraz/lub plików, które mogą zakłócić prawidłowe funkcjonowanie strony.

 

3.      W przypadku naruszenia przez Klienta powyższych postanowień, firma JANKO 1998r. Piotr Stępień może powiadomić właściwe organy o stwierdzeniu lub podejrzeniu naruszenia przepisów prawa. Ponadto firma JANKO 1998r. Piotr Stępień może domagać się naprawienia szkody poniesionej w wyniku bezprawnych działań Klienta, a jednocześnie nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę poniesioną przez Klienta w wyniku jego działań niezgodnych z niniejszym postanowieniem lub innych działań stanowiących naruszenie prawa.

4.      Firma JANKO 1998r. Piotr Stępień nie ponosi również odpowiedzialności za realizację transakcji zgodnie z informacjami przekazanymi przez Klienta, jeżeli informacje te były nieprawdziwe (co w szczególności dotyczy adresu doręczenia, numeru telefonu lub adresu e-mail ) i miało to wpływ na należyte wykonanie transakcji przez sprzedającego.

5.      Ze sklepu internetowego może korzystać każda pełnoletnia osoba, która jest zameldowana na terenie Rzeczpospolitej.

6.      Ze sklepu może również korzystać osoba małoletnia w wieku 16-17 lat i złożyć zamówienie nieprzekraczające 200 zł.

 

 

§ III   - WARUNKI WYKONYWANIA TRANSAKCJI

 

1.      Klient dokonuje zamówienia przy pomocy sklepu internetowego www.sklep.polladesign.pl.

2.      Zamówienia przyjmowane są również na podstawie otrzymanego maila, a także telefonicznie.

3.      Wówczas warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest wysłanie e-maila z potrzebnymi danymi na adres mailowy: biuro@polladesign.pl lub kontakt telefoniczny.

4.      W mailu z zamówieniem lub przez telefon Klient ma obowiązek podać prawdziwe dane osobowe i adresowe, kontakt telefoniczny, adres dostawy, NIP oraz formę płatności.

5.      Zawarcie umowy następuje w momencie złożenia zamówienia.

 

§ IV – REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 

1.       Czas realizacji zamówienia to od 24 godzin do 5 dni roboczych, liczonych od dnia złożenia zamówienia.

2.       Zamówienia można składać drogą elektroniczną 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i telefonicznie w godzinach od 8:00 do 15:00.

3.       Realizacja zamówienia odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:00.

4.       Zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy, realizowane są w pierwszym dniu roboczym, następującym po dacie złożenia zamówienia.

5.       Firma JANKO 1998r. Piotr Stępień informuje, że szczegóły wyglądu zewnętrznego towarów oferowanych na stronie internetowej widoczne na urządzeniach Klienta ( np. monitor ) lub na wykonanych przez Klienta wydrukach mogą różnić się od rzeczywistych, w zależności od indywidualnych właściwości i ustawień tych urządzeń.

6.       W sytuacjach wzbudzających wątpliwość co do treści zamówienia lub danych Klienta składającego zamówienie, a także w przypadku wystąpienia błędów w ofercie widocznej na stronie internetowej, co może dotyczyć m.in. omyłkowych informacji o cenach, dostępności towarów, warunkach promocji i obniżek cen, pracownik firmy może skontaktować się z Klientem telefonicznie lub e-mailem w celu wyjaśnienia wątpliwości lub zaproponowania alternatywnego sposobu wykonania transakcji.

7.       W przypadku, gdy Klient zamierza nabyć towar ze sklepu internetowego www.sklep.polladesign.pl, który ma zostać na życzenie Klienta dostosowany do jego potrzeb, a dana usługa nie jest zawarta w ofercie zamieszczonej na stronie internetowej, prosi się o kontakt telefoniczny lub mailowy. Czas realizacji takiego zamówienia jest ustalany indywidualnie.

 

 

§ V – WYSYŁKA TOWARU

 

1.      Zamówiony towar jest dostarczany Klientowi za pośrednictwem Poczty Polskiej SA świadczącej usługi kurierskie na adres wskazany w zamówieniu.

2.      Koszt przesyłek opłaconych przelewem wynosi 15,00 zł brutto.

3.      Koszt przesyłek za pobraniem wynosi 17,50 zł brutto.

4.      Na życzenie Klienta przesyłka może zostać wysłana w sobotę i wówczas cena przesyłki jest o 50% wyższa niż w pkt. 2 i 3.

5.      W przypadku nieuzasadnionego nieodebrania przesyłki opłaconej przelewem lub przesyłki za pobraniem Klient zostanie obciążony kosztami za zwrot paczki do nadawcy.

 

 

§ VI – CENY TOWARÓW I KOSZTY DOSTARCZENIA

 

1.      Ceny produktów, akcesoriów widniejące w ofercie sklepu internetowego są cenami brutto, wyrażonymi w polskich złotych.

2.      Wiążące dla stron transakcji są ceny obowiązujące w chwili składania zamówienia przez Klienta nawet gdyby po złożeniu zamówienia, a przed dokonaniem płatności uległy zmianie.

3.      Sprzedawca ma prawo do zmiany cen sprzedawanych produktów, a także ustalania rabatów i sezonowych obniżek.

4.      Koszty doręczenia towarów w ramach transakcji ponoszone są przez Klienta, zgodnie z wyceną tych usług.

 

 

§ VII – DOKONYWANIE PŁATNOŚCI

 

1.      W ramach wykonania transakcji Klient może dokonać płatności w jednej z następujących form:

 

·         Opłata za pobraniem w dniu dostawy (przesyłka pobraniowa)

·         Wpłata na konto Sprzedawcy (przesyłka przelewowa)

 

Piotr Stępień

ul. Szkolna 8/3

46-243 Bogacica

Bank PKO 03 1240 1662 1111 0010 6011 2418

 

2.      Klient dokonujący transakcję powinien dokonać płatności w terminie 3 dni od daty złożenia zamówienia.

3.      W tytule dokonywanej płatności przelewowej należy wpisać dane osobowe lub nazwę firmy, nazwę towaru oraz datę.

4.      Płatność uznaje się za dokonaną:

 

·         po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Firmy JANKO 1998r. Piotr Stępień, w przypadku bezpośredniej wpłaty na konto.

 

 

 

§ IX – REKLAMACJE I ZWROTY

 

 

1.      Wzór formularza zwrotu/reklamacji są dostępne na stronie sklepu internetowego www.sklep.polladesign.pl w zakładce „Formularze”.

2.      Klient ma możliwość zwrotu towaru bez podania przyczyny w terminie do 14 dni od daty otrzymanie przesyłki w stanie nienaruszonym. Prawo to nie przysługuje Klientowi, którego zamawiany produkt zostało dostosowane do jego indywidualnych potrzeb, według jego wytycznych i nie widnieje w standardowej ofercie firmy JANKO 1998r. Piotr Stępień. Koszt przesyłki pokrywa Klient.

3.      Jeżeli Klient wybrał droższą opcję wysyłki (inną niż pkt. 2 i 3 § V) wówczas Sprzedający nie jest zobligowany do zwrotu poniesionych kosztów z tytułu wysyłki.

4.      Przed odesłaniem produktu i formularza reklamacyjnego, Klient jest zobowiązany do telefonicznego lub mailowego poinformowania Sprzedającego o zaistniałym problemie w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od daty otrzymania przesyłki.

5.      Formularz może zostać przesłany drogą elektroniczną na maila biuro@polladesign.pl lub załączony do przesyłki.

6.      Do formularza reklamacyjnego wysyłanego elektronicznie, bądź załączonego do przesyłki, Klient jest zobowiązany załączyć skan listu przewozowego lub protokołu niezgodności (szkody) i dodać numer zamówienia.

7.      Zwracany towar nie może być uszkodzony, nosić znamion użytkowania oraz powinien zawierać oryginalne opakowanie.

8.      W przypadku gdy przesyłka dostarczona Klientowi nosi widoczne znamiona zewnętrznego naruszenia, rozerwania, przemoczenia, wgniecenia, Klient ma obowiązek otworzyć przesyłkę w obecności kuriera lub takiej przesyłki nie przyjmować.

9.      Jeżeli po otwarciu przesyłki Klient uzna, że produkt jest uszkodzony i nie nadaje się do sprawnego funkcjonowania, ma prawo do zwrotu towaru postępując jak napisano powyżej.

10.  Rozpatrując reklamację Sprzedający może żądać od Klienta zdjęć uszkodzonego towaru pozwalających rozpatrzyć reklamację Klienta, ale również pozwalających firmie JANKO 1998r. Piotr Stępień dojść roszczeń przysługujących mu od przewoźnika uszkodzonego towaru na podstawie umów zawartych pomiędzy firmą a przewoźnikiem.

11.  W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedający dokonuje naprawy uszkodzonego produktu, wymiany na nowy lub zwrotu środków pieniężnych na życzenie Klienta. Klient nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów finansowych.

12.  Środki pieniężne są przesyłane na numer konta podany w zamówieniu, lub jeżeli była to przesyłka za pobraniem na konto wskazane przez Klienta drogą mailową.

 

 

 

§ X – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

1.      Dane Klienta, który złożył zamówienie przetwarzane są w zakresie niezbędnym wykonania transakcji, zgodnie z art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 z 2002 r., poz. 1204 z późn. zm.) oraz w celach reklamowych w zakresie marki Polla Design.

2.      Administratorem danych osobowych jest firma JANKO 1998r. Piotr Stępień.

3.      Transmisje danych dokonywane za pośrednictwem strony chronione są przed dostępem osób niepowołanych.

 

 

§ XI – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.      W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

2.      Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 26.05.2015r.


Kontakt ze sklepem

AAAAABBBBB